Về OCIMF

Giới thiệu chung về OCIMF

– OCIMF là tổ chức quốc tế tự nguyện của các công ty dầu và vận tải dầu lớn trên thế giới. Mục tiêu hoạt động của OCIMF là để góp phần duy trì an toàn cho các kho cảng và đội tàu dầu khí trên thế giới.

– OCIMF chỉ có chức năng hướng dẫn và tư vấn cho các công ty thành viên về công tác an toàn đối với tàu và kho cảng dầu khi. Các hướng dẫn thuần túy mang tính kỹ thuật nhưng được toàn thể các tổ chức hàng hải quốc tế cũng như các công ty dầu lớn trên thế giới áp dụng do tính thiết thực của các hướng dẫn này.

– OCIMF mang tiếng nói của các thành viên đến với IMO cũng như giúp IMO hợp thức hóa các đề xuất của thành viên OCIMF thành các văn bản pháp lý để áp dụng chung trên toàn thế giới.

– Nguyên tắc hoạt động của OCIMF là thuần túy kỹ thuật về an toàn, không được trao đổi những vấn đề liên quan đến thương mại, ủng hộ hay chống đối bất kỳ tổ chức nào trong lĩnh vực kinh doanh. Mọi trao đổi mang tính thương mại tại các cuộc họp đều bị loại bỏ và có thể dẫn đến loại bỏ thành viên.

– Tổ chức OCIMF gồm:

  • Phụ trách chung là Hội đồng Điều hành gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Giám đốc và các chuyên gia (Hiện nay Chủ tịch thuộc Shell, 2 phó Chủ tịch thuộc ExxonMobil và Chevron; Giám độc thuộc ExxonMobil).
  • Dưới Hội đồng Điều hành có 4 Hội đồng chuyên trách, bao gồm: Phụ trách các hoạt động chung – Luật – Cảng dầu – Công trình ngoài biển.
  • Dưới Hội đồng các hoạt động chung có 4 tiểu ban: Kỹ thuật hàng hài – Hàng hải và luồng lạch – Hàng hải vùng băng giá – Thanh kiểm tra tàu dầu.
  • Dưới Hội đồng cảng dầu có 3 Diễn đàn cho từng khu vực địa lý: Phía tây – Châu Âu – Châu Á / Thái bình dương.
  • Để thực hiện các đề tài hoặc đề án, các Hội đồng còn có các Tổ công tác. Các tổ này chỉ được thành lập khi cần thiết và sẽ tự động giải tán khi hoàn thành công việc.
  • Để liên lạc trực tiếp với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) OCIMF có đại diện tại IMO.
  • Các thành viên trong các Hội đồng được bầu từ các công ty thành viên và hoạt động trong nhiệm kỳ hàng năm với thời hạn lâu nhất là 3 năm.
  • Trừ Hội đồng Điều hành và Luật có hạn chế về số lượng thành viên (không quá 15 người), các Hội đồng chuyên môn khác không hạn chế về số lượng thành viên, nhưng có điều kiện là các thanh viên phải cam kết hoạt động thường xuyên.
  • Các Diễn đàn chỉ chấp nhận các thành viên của OCIMF và mỗi thành viên chỉ cử tối đa 2 đại diện tham gia từng kỳ họp của Diễn đàn. Các diễn đàn được tổ chức thường niên, mỗi năm 2 kỳ họp, do từng thành viên đăng ký đăng cai và Diễn đàn thông qua.