Tổng quan về ban vetting

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA BAN VETTING

TẦM NHÌN

Phát triển công tác Thanh kiểm tra tàu và đội ngũ Thanh tra viên càng ngày càng chuyên nghiệp, bền vững, có sức cạnh tranh cao; Đảm bảo các hoạt động trong khai thác cảng và vận chuyển dầu khí bằng đường biển được an toàn cao nhất; Giữ vai trò là đơn vị tiên phong, dẫn đầu trong công tác Thanh kiểm tra an toàn tàu, kho cảng tại Việt Nam và tham gia tích cực trên thị trường Quốc tế.

SỨ MỆNH

– Đảm bảo công tác an toàn cao, tránh các sự cố rủi ro mang tính tiềm ẩn có thể xảy ra cho tài sản của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, của các Cảng và các Chủ tàu.
– Luộn đổi mới, cập nhật các quy định, chính sách, hướng dẫn, … của các tổ chức và ngành công nghiệp hàng hải trên thế giới và trong nước; Hỗ trợ các Chủ tàu/ Người Quản lý tàu hoàn thiện, nâng cao Hệ thống quản lý an toàn qua các yếu tố đánh giá rủi ro.
– Nâng cao uy tín của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các Công ty dầu và Chủ tàu trên thị trường hàng hải Quốc tế ….

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

AN TOÀN – CHUYÊN NGHIỆP – CHÍNH TRỰC – ĐỔI MỚI – TIN CẬY

DỊCH VỤ

– Thanh kiểm tra an toàn tàu két (Sire/ Non-Sire);
– Thanh kiểm tra an toàn tàu dịch vụ (Ovid);
– Đánh giá “Hệ thống tự đánh giá và quản lý tàu két” (TMSA audit);
– Đánh giá “Hệ thống tự đánh giá và quản lý tàu dịch vụ” (OVMSA audit);
– Thanh kiểm tra/ Đánh giá an toàn kho cảng dầu khí;
– Đào tạo – Bồi dưỡng – Hướng dẫn các Nghiệp vụ về công tác Thanh kiểm tra An toàn Tàu