Sire & Sire 2.0

Giới thiệu về Chương trình SIRE

– Hiện tại Chương trình SIRE áp dụng cho việc kiểm tra các tàu dầu khí được hầu hết các công ty dầu trên thê giới ứng dụng.

– Cần phân biệt giữa giám định do các thanh tra viên thực hiện và xét duyệt do các công ty dầu khí thực hiện: Các thanh tra viên (thuộc công ty giám định) dựa trên bộ câu hỏi của OCIMF để kiểm tra các tàu dầu theo yêu cầu của Chủ tàu. Các công ty dầu có bộ phận xét duyệt kết quả kiểm tra của thanh tra viên, cùng với việc xem xét các tài liệu liên quan đến con tàu và căn cứ vào tiêu chuẩn an toàn của mình cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của mình để ra kết luận tàu có đủ tiêu chuẩn vào làm hàng của cảng mình hay không. Như vậy, trong tiếng Anh có hai từ “inspection” và “vetting” để chỉ 2 khái niệm trên.

– Chỉ các thanh tra viên đủ tiêu chuẩn và có chứng chỉ của OCIMF mới được đưa kết quả giám định của mình vào hệ thống dữ liệu của SIRE.

– Các thanh tra viên phải trải qua 2 khóa đào tạo (lý thuyết và thực hành) để được chính thức công nhận. Định kỳ các thanh tra viên phải tham gia các khóa đào tạo nâng cao để duy trì giấy chứng nhận.

– Chương trình SIRE đang triển khai hệ thống tự kiểm tra áp dụng cho các công ty chủ tàu (TMSA).

– Chương trình SIRE đang chuẩn bị triển khai hệ thống kiểm tra và tự kiểm tra an toàn cho các cảng Dầu khi trên cơ sở phát triển bộ câu hỏi kiểm tra an toàn cảng hiện nay (TBCA). Dự kiến hệ thống này sẽ được đưa vào sử dụng trong vòng 2 năm nữa.