Huấn luyện, đào tạo công tác kiểm tra an toàn/ sà lan (EN)